<del id="5rjhv"><ins id="5rjhv"></ins></del>

  <th id="5rjhv"><ins id="5rjhv"><ins id="5rjhv"></ins></ins></th>

  <i id="5rjhv"><b id="5rjhv"><progress id="5rjhv"></progress></b></i>


          MTBE(methyl tert-butyl ether)为甲基叔丁基醚的英文缩写,是一种高辛烷值汽油添加剂,化学含氧量较甲醇低得多,利于暖车和节约燃料,蒸发潜热低,对冷启动有利,常用于无铅汽油和低铅油的调合。也可以重新裂解为异丁烯,作为橡胶及其它化工产品的原料。质量好的甲基叔丁基醚,可以用作医药,是医药中间体。俗称“医药级MTBE”或“医药级甲基叔丁基醚”。甲基叔丁基醚的毒性,危险性,在储存和使用过程中也要充分重视。

   甲基叔丁基醚

   扫描二维码分享到微信

   性坐久久久久

   <del id="5rjhv"><ins id="5rjhv"></ins></del>

    <th id="5rjhv"><ins id="5rjhv"><ins id="5rjhv"></ins></ins></th>

    <i id="5rjhv"><b id="5rjhv"><progress id="5rjhv"></progress></b></i>